Siirry sisältöön

SÄÄNNÖT – Perinnejousimetsästäjäin liitto ry

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Perinnejousimetsästäjäin Liitto ry ja kotipaikka Tampere.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää perinteistä vaistojousimetsästystä, lisätä tietoutta jousella metsästämisestä ja metsästystavoista sekä jousikalastuksesta niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Yhdistys edistää metsästyslakien ja -asetusten tuntemusta, eräkulttuurin harrastusta ja vaistojousimetsästysvälineiden valmistusta sekä antaa viranomaisille tietoa perinnejousimetsästyksestä ja pyrkii vaikuttamaan jousimetsästystä koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Lisäksi harjoittaa vaistojousimetsästysampumaurheilua ja tehdä tunnetuksi riistanhoito- ja luonnonsuojelutyötä ja edistää perinteisen metsästyskulttuurin kasvatustyötä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- järjestämällä metsästystapahtumia ja kilpailuita
- hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
- valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
- seuraamalla alueensa riistatilannetta
- järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia
- järjestämällä aiheeseen liittyviä näyttelyitä ja tiedotustilaisuuksia, sekä osallistumalla
alan messutapahtumiin
- huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
- pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin järjestöihin ja
yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla.

3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä perinteisellä jousella ampuvan henkilön tai jousimetsästystä harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen. Yhdistyksen hallitus voi erityisistä syistä hyväksyä hyvin perustein poikkeuksen edellä mainituista säännöistä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenen velvoitteet ja maksut
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään vuosikokouksen erikseen henkilöille ja rekisteröidyille yhdistyksille määräämä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu ja kannattajajäseniltä erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille määräämä liittymis-, ja vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu.. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

5. Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6. Yhdistyksestä erottaminen
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein. Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yhden vuoden ajan, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

7. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan ( 8 ) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä ( 4 ). Ensimmäisenä eroavat ( 4 jäsentä ) valitaan arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

9. Pöytäkirjan pitäminen
Yhdistyksen, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoittamalla kokouksesta jäsenlehdessä ja lisäksi yhdistyksen kotisivuilla..

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenistölle kuten vuosikokouksestakin.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.
Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Varsinaisena jäsenenä oleva henkilö ja kunniajäsen ovat oikeutettuja valtakirjalla edustamaan toista jäsentä. Samalla jäsenellä ei valtakirjoja voi kuitenkaan olla viittä (5) enempää.

11. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi  (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään työjärjestys
5. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi
8. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
9. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali seuraavalle
kaudelle
10. vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavaa toimintavuotta varten
11. päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä kannattavien jäsenten liittymis- ja vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
12. vahvistetaan alkavan vuoden tulo- ja menoarvio
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

13. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisasia on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kuukausi.
Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutosehdotuksen saatava puolelleen kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa annetuista äänistä ensimmäisessä kokouksessa ja ehdoton enemmistö toisessa kokouksessa.

14. Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.